ДИРЕКЦИЯ "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ" Department "Science Research"

Регистър на научната дейност в Р България

Регистърът на научната дейност в Република България е създаден и се поддържа от Фонд „Научни изследвания”, в съответствие с чл.19 от Закона за насърчаване на научните изследвания. Съдържанието на Регистъра, условията и редът за вписване и поддържане на данните в него, са определени с Инструкция №3 на Министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2005 г.)

Регистърът на научната дейност в Република България има за цел

  • да предоставя информация за Българските ресурси в областта на научните изследвания и да съдейства за установяване на връзка между науката и иновациите;
  • да сближи потенциалните възможности на университетите и научните институти в България с научните и иновационни интереси на международни организации.

Информационната система "Регистър на научната дейност в Република България" предоставя възможност:

  • Да се запознаят потребителите с научните направления в които се развиват изследванията в България;
  • Да се дефинират стратегически цели и да се формират приоритети;
  • Да се открият финансовите ресурси за научни изследвания;
  • Да се открият партньори и да се формират транснационални консорциуми за научни изследвания;
  • Да се открият възможности за трансфер на технологии.

Настоящата версия на информационната система "Регистър на научната дейност в Република България" е активна от м. юни 2005 г.

 

Влез в Регистъра