ДИРЕКЦИЯ "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ" Department "Science Research"

Фонд НИ

Създаден през 1990 г. Фонд \"Научни изследвания\" вече 15 години съществува като модерна структура за финансиране на научни изследвания. Създаването му беше една от първите стъпки, свързани с въвеждането на проектно финансиране.
Чрез своето финансиране ФНИ подпомага развитието на българската наука и взаимодействието й с другите социално-икономически сфери, както и с международната научна общност, на основата на демократичните принципи и в съответствие с новите реалности в страната ни.
Дейността на ФНИ се гради върху опита, умението и активността на широк кръг учени.
ФНИ се утвърди като единствена национална институция, финансираща научните изследвания и рискови разработки във всички области на науката в Република България и получи признанието на националната научна общност. Фондът подкрепя както разработването на научните проекти така и защитата на научния продукт. Той има признанието и подкрепата на сродни международни организации, с които е сключил международни договори за сътрудничество. ФНИ активно участва в програми и проекти на Европейския съюз.
През 2002 г. ФНИ стана член на Европейската научна фондация.

Състав

Правилник

НЕК